ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) розроблена з метою
захисту персональних даних всіх осіб, яким надаватимуться послуги чи які надали свої
персональні дані у зв'язку з наданням послуг за договором публічної оферти (приєднання)
[активне посилання на сайт] на надання послуг на Веб-сайті.
Політика розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України, встановлює порядок
отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту даних та
відомостей, які є персональними даними, комерційною таємницею або конфіденційною
інформацією про замовника послуг (далі – Користувач), тобто або визначені Користувачем як
персональні/конфіденційні, або підпадають під відповідне визначення згідно з законодавством
України (далі разом – Дані).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Володілець – це фізична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює
склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством
України. В розумінні цієї Політики, Володільцем персональних даних є фізична особа-
підприємець Новицька Віра Олегівна, номер запису про реєстрацію 2 067 000 0000 177715,
дата запису 06.12.2019 року.
1.2. Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського
права та /або суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси
веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет. Веб-сайт включає
вихідний код, текстове наповнення, зображення, дизайн, зовнішній (front-end) та внутрішній
(back-end) функціонал, а також будь-які об'єкти авторського права, які утворюють інтернет-
портал та забезпечують його функціонування під доменним ім'ям http://veranovitskaya-
tarot.com/. Цільове призначення Веб-сайту – надання послуг з ворожіння по картам Таро;
1.3. Дані – це сукупність Конфіденційної інформації та Персональних даних Користувачів, які
добровільно за Згодою користувача надаються Володільцю у процесі надання послуг,
шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті у розділі «Контакти», шляхом
надсилання електронного листа на адресу iyaveranovitskaya@gmail.com або шляхом
надсилання повідомлення на сторінку в Instagram за посиланням
https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru .
1.4. Згода користувача – будь-яке добровільне, конкретне, поінформоване та однозначне
волевиявлення Користувача, здійснене шляхом заповнення форми замовлення на Веб-сайті у
розділі «Контакти», шляхом надсилання електронного листа на адресу
iyaveranovitskaya@gmail.com або шляхом надсилання повідомлення на сторінку в Instagram
за посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru чи проявом чітких ствердних
дій для підтвердження згоди (дозволу) на Опрацювання Володільцем своїх Даних та/або
будь-якої іншої інформації, відповідно до визначеної мети їх Опрацювання. Згода
користувача (суб'єкта персональних даних) надається шляхом натискання віртуальної
кнопки «Погоджуюсь».
1.5. Інформаційні матеріали – це поширена Володільцем на Веб-сайті Інформація про послуги,
та будь-яка інша поширена інформація/зображення на Веб-сайті.
1.6. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до
якої обмежено фізичною або юридичною особою, окрім суб'єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках,
визначених законодавством України.
1.7. Користувач – юридична або фізична особа, яка заповнила форму замовлення, розташовану
на сайті http://veranovitskaya-tarot.com/ у розділі «Контакти», надіслала електронного листа
на адресу iyaveranovitskaya@gmail.com, чи надіслала повідомлення на сторінку в Instagram за
посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru, та/або отримує послуги від
Володільця на підставі договору публічної оферти (приєднання) на надання послуг.
1.8. Опрацювання – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональною та/або
неперсональною інформацією або наборами персональних даних з використанням
автоматизованих засобів або без них, таких як: збирання, реєстрація, обробка, організація,
структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання,
розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи
комбінування, обмеження, стирання чи знищення.
1.9. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано
чи можна ідентифікувати. Ідентифікація фізичної особи здійснюється прямо чи
опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як: ім'я, електронна адреса, номер
телефону, або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної,
фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої
фізичної особи.
1.10. Послуги – послуги, що надаються Володільцем за договором публічної оферти (приєднання)
на надання послуг, а саме послуги з навчання ворожінню по картам Таро.
Інші терміни використовуються у цій Угоді згідно з визначеннями, що містяться у законодавстві
України.

2. ВСТУПНА ЧАСТИНА
2.1. Використання Користувачем Веб-сайту у будь-який спосіб та реєстрація Користувача у будь-
який спосіб, визначений у п.1.7 Політики, свідчить про надання Згоди Користувача з
наведеними в цій Політиці умовами.
2.2. ШЛЯХОМ НАТИСКАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КНОПКИ «ПОГОДЖУЮСЬ» Користувач
підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Політики, а також, що
він надає дозвіл на Опрацювання його Даних з метою та в порядку, передбаченими умовами
цієї Політики.
2.3. Якщо Користувач не погоджується дотримуватися умов цієї Політики, КОРИСТУВАЧ
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ та
припинити реєстрацію/ не реєструватись шляхом заповнення форми замовлення на Веб-сайті
у розділі «Контакти», шляхом надсилання електронного листа на адресу
iyaveranovitskaya@gmail.com або шляхом надсилання повідомлення на сторінку в Instagram за посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru .
2.4. Користувач визнає, що Володілець може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати
або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Політику на свій розсуд без повідомлення про це Користувача.
2.5. Якщо Користувач не погоджується з будь-якими змінами або прийняв рішення про відмову
від Політики або бажає, щоб його Дані були видалені, Користувач може звернутися до
Володільця з відповідною заявою.
2.6. Відкликання Користувачем Згоди користувача не впливає на законність Опрацювання, що ґрунтувалося на Згоді Користувача до такого відкликання.
2.7. Зазначена Угода є обов'язковою для застосування відповідальною особою, Володільцем, які безпосередньо здійснюють Опрацювання та/або мають доступ до Даних у зв'язку з
виконанням своїх службових обов'язків та/або договірних зобов'язань.

3. СФЕРА ДІЇ
3.1. Ця Політика стосується Даних, наданих Користувачем шляхом заповнення форми
замовлення, розташованого на сайті http://veranovitskaya-tarot.com/ у розділі «Контакти»,
надсилання електронного листа на адресу iyaveranovitskaya@gmail.com, чи надсилання
повідомлення на сторінку в Instagram за посиланням
https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru, а також даних, отриманих в ході надання
послуг за договором публічної оферти (приєднання) на надання послуг.
3.2. Користувач підтверджує, що він повністю розуміє цільове призначення Опрацювання його Даних.
3.3. Обробка Даних може здійснюватися Володільцем з метою: (і) виконання договірних
зобов'язань; (іі) обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності,
ведення бухгалтерського та управлінського обліку; (ііі) надання або пропонування послуг
Користувачеві; (iv) надсилання Користувачеві комерційних пропозицій та будь-якої
інформації поштою, електронною поштою, телефоном, через мобільні додатки та соціальні
мережі, що дозволяють здійснювати дзвінки та відправляти текстові повідомлення; (v)
надання дистанційного доступу до Інформаційних матеріалів, реклами та інших відомостей;
(vii) розміщення відомостей (інформації, даних, відгуків, коментарів тощо) Користувача на
Веб-сайті.

4. ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
4.1. Права Користувача:
4.1.1. Право на заперечення. Користувач має право в будь-який час заперечити проти
Опрацювання його Даних. Володілець припинить обробку Даних після того, як
заперечення буде подано у формі відповідної заяви у порядку, визначеному розділом 9
цієї Політики. Опрацювання Даних буде припинено з моменту фактичного отримання
заперечення Володільцем. У такому випадку, надання послуг за договором публічної
оферти (приєднання) на надання послуг припиняється.
4.1.2. Право на виправлення Даних. Користувач має право вимагати від Володільця
негайного виправлення будь-яких Даних, що його стосуються, якщо ці Дані не
відповідають дійсності.
4.1.3. Право на видалення Даних («право бути забутим»). Користувач має право на
видалення його Даних. Володілець видаляє Дані без невиправданої затримки, за
наявності хоча б однієї з таких підстав: (а) Дані більше не потрібні для цілей, для яких
вони були зібрані або іншим чином Опрацьовані; (б) Користувач подає заперечення
проти Опрацювання його Даних; (в) Дані Опрацьовувалися незаконно; (г) Дані повинні
бути видалені для виконання юридичного зобов'язання згідно з застосовним
законодавством України.
4.1.4. Право на перенесення Даних. Користувач має право на отримання своїх Даних, які
він надав Володільцю, в структурованій, загальноприйнятій формі, що легко
зчитується машиною та має право на передання таких Даних третім особам (зокрема
іншим володільцям та розпорядникам персональних даних) без перешкод зі сторони
Володільця.
4.1.5. Право на інформацію та скарги. Користувач має право вимагати будь-яку
інформацію про його Дані, оброблені Володільцем. Користувач має право подавати
скарги до компетентних органів.
4.2. Обов'язки Користувача:
4.2.1. Користувач зобов'язується надавати Володільцю лише достовірні Дані та повідомляти
Адміністрацію про їх зміну.

5. ДАНІ, ЯКІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ
5.1. Володілець здійснює Опрацювання таких Даних Користувача:
5.1.1. персональні (особисті) дані, тобто інформація, яка може бути використана для
ідентифікації Користувача, та
5.1.2. дані, що надаються Користувачем при заповненні форми замовлення на Веб-сайті у
розділі «Контакти», дані, що надсилаються Користувачем в електронному листі на
адресу iyaveranovitskaya@gmail.com, чи в повідомленні на сторінку в Instagram за
посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru, так і в процесі надання
Послуг, та
5.1.3. неперсональні (неособисті) дані, тобто інформація, яка не використовується для
ідентифікації Користувача, та
5.1.4. конфіденційна інформація.
5.2. Під час процедури реєстрації Користувач надає Володільцю необхідні Дані, зокрема, проте не виключно: ПІП, електронну адресу та/або номер телефону, або інші доступні дані, отримані у разі авторизації за допомогою соціальних мереж.
5.3. Шляхом надання або розміщення будь-яких Даних, а також вчинення інших дій Користувач
надає Згоду Користувача на Опрацювання цих Даних у розумінні та порядку, визначеному
цією Політикою та чинним законодавством України.
5.4. Користувачеві заборонено передавати будь-які незаконні, рекламні, загрозливі, наклепницькі,
непристойні, скандальні, підбурливі, порнографічні або образливі матеріали чи інші
матеріали, які можуть становити або стимулювати поведінку, що може розглядатися як
порушення законодавства України, честі, гідності та ділової репутації інших осіб.
5.5. Володілець НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за завдану шкоду або понесені збитки, яких
зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
5.6. Під час публікації будь-яких коментарів та відгуків Користувачів на Веб-сайті такий коментар
відображатиметься під ім'ям Користувача.
5.7. Опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні
або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також
даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

6. ВИМОГИ ДО ДАНИХ, ЯКІ НАДАЄ КОРИСТУВАЧ
6.1. Користувач погоджується надавати лише достовірні Дані та підтримувати їх в актуальному стані.
6.2. У випадку надання Користувачем недостовірних Даних або порушення Користувачем умов
цієї Політики, Володілець залишає за собою право призупинити або припинити надання
Користувачеві Послуг.
6.3. За винятком Персональних даних, перелік яких визначено цією Політикою та чинним
законодавством України, всі інші повідомлення та матеріали, що передаються Користувачем
через Веб-сайт, електронною поштою або іншим чином не є персональними,
конфіденційними або службовими і не будуть сприйматися як такі.

7. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ
7.1. Володілець не продаватиме, ділитиметься або іншим чином поширюватиме Дані третім
особам, крім випадків, передбачених у цій Політиці. Дані можуть бути передані Володільцем
третім особам без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу Даних для
здійснення подальшого Опрацювання виключно з метою, для якої Дані збиралися.
7.2. Дані, отримані від Користувача, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу, наскільки це дозволено чинним
законодавством України, в тому випадку, якщо Веб-сайт буде відчужено, будь-яким чином
передано третім особам у порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому
випадку, з моменту такого відчуження/передання/надання доступу тощо, права та обов'язки,
визначені цією Угодою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору.
Крім того, Дані можуть бути передані третій особі без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу відповідно до вимог чинного законодавства України, рішення суду або акта суб'єкта владних повноважень.
7.3. Володілець намагатиметься повідомляти Користувачів про належно заявлені вимоги про розкриття їх Даних. Володілець може оскаржити такі вимоги, якщо вважатиме, що отримані запити надмірно широкі, незрозумілі або зроблені з порушенням повноважень відповідного надавача. Проте Володілець не бере на себе зобов'язання щодо такого оскарження.
7.4. Доступ до Персональних даних не надаватиметься третім особам, які відмовляються або
неспроможні взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства
України у сфері захисту Персональних даних. Відмова у доступі до персональних даних
також допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законодавством України.

8. БЕЗПЕКА ДАНИХ
8.1. Володілець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного
захисту інформації та Персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Володілець не може гарантувати абсолютну
захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Володільця.
Володілець забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання
конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання
несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню.

9. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРАВО ДОСТУПУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І
ЗАПЕРЕЧЕНЬ
9.1. Шляхом реєстрації на Веб-сайті, надсилання електронного листа на адресу
iyaveranovitskaya@gmail.com, чи надсилання повідомлення на сторінку в Instagram за
посиланням https://www.instagram.com/novitskaya.vera/?hl=ru Користувач погоджується
отримувати повідомлення від Володільця. Володілець може використовувати реєстраційну
інформацію Користувача, щоб надсилати йому повідомлення з Інформацією про Послуги та
спілкуватися в процесі надання Послуг.
9.2. Обробка персональних даних здійснюється повністю або частково в електронній формі.
9.3. Дані зберігаються протягом часу, необхідного для надання Послуги, запитуваної
Користувачем, або визначається цілями, описаними в цій Політиці.
9.4. У процесі Опрацювання Даних, Володілець вживає усіх заходів, щоб забезпечити точність і актуальність Даних для тих цілей, для яких вони були зібрані. Володілець надає
Користувачеві можливість відкликати свою Згоду користувача, заперечити проти
Опрацювання або реалізувати інші права, надані йому цією Політикою та чинним
законодавством України.
9.5. Якщо Користувач виявить бажання зв'язатися з Володільцем з питань використання,
видалення чи уточнення його Даних або заперечення проти Опрацювання його Даних, він
повинен надіслати лист (і) на електронну пошту Володільця iyaveranovitskaya@gmail.com
(разом далі – Запит). У Запиті Користувач повинен обов'язково вказати, яку саме інформацію він просить виправити, оновити або видалити.
9.6. Строк розгляду Запиту щодо його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку Володілець повідомляє Користувачеві, що Запит буде задоволено або у задоволені Запиту відмовлено із зазначенням обґрунтованої підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Строк задоволення Запиту
не може перевищувати тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не
передбачено законодавством України.
9.7. Якщо у Користувача виникнуть будь-які запитання або скарги щодо дотримання цієї
Політики, до Володільця за електронною поштою iyaveranovitskaya@gmail.com.

10. ЧИННІСТЬ ПОЛІТИКИ
10.1. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Політики буде визнано
нечинними або таким, що не має юридичної сили, це не впливатиме на чинність інших
положень цієї Політики. Будь-які відносини, що не врегульовані цією Політикою,
регулюються відповідно чинного законодавства України.